Kliknij TU by pobrać kartę zgłoszenia do nagrody

Kliknij TU by pobrać regulamin w formacie pdf  
 

25. edycja konkursu o doroczne Nagrody SDP obejmuje publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy oraz fotografowie.


Zostaną przyznane następujące nagrody:

Główna Nagroda Wolności Słowa              20 tys. zł

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka

ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

Nagroda Watergate

15 tys. zł

za dziennikarstwo śledcze

ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

7,5 tys. zł

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie ufundowana przez Zarząd Główny ufundowana przez Polską Agencję Prasową

 

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

10 tys. zł

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury

 

Nagroda im. Janusza Kurtyki

10 tys. zł

za publikacje o tematyce historycznej ufundowana przez IPN 

Patron medialny: TVP Historia

 

 

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

10 tys. zł

za dziennikarstwo ekonomiczne

ufundowana przez GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.

 

Nagroda im. Aleksandra Milskiego

10 tys. zł

dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności

ufundowana przez FAKRO Sp. z o.o.

 

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

10 tys. zł

za publikacje o tematyce społecznej

ufundowana przez BP Europa SE Oddział w Polsce

 

 

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego

10 tys. zł

za dokonania dziennikarskie dla dziennikarzy do 30 roku życia

ufundowana przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej

 

Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego

5 tys. zł

za publikacje o tematyce sportowej

ufundowana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

Nagroda im. Erazma Ciołka

5 tys. zł

za fotografię społecznie zaangażowaną

ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

oraz statuetka ufundowana przez Fundatora Prywatnego

 

Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego

5 tys. zł

za fotografię o tematyce sportowej

ufundowana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

5 tys. zł

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowana przez PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.

 

W każdej kategorii przewiduje się również przyznanie honorowych wyróżnień.

 

 

 

 

Jury nagradzając prace, będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

   – oryginalność i nowatorstwo prac

   – śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych

   – atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność

– walory dydaktyczne i estetyczne

– rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy – podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem

   – wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści. Zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

 

Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie - indywidualne lub zespołowe. Nagrody lub wyróżnienia mogą też być przyznane redakcji lub stacji radiowej czy telewizyjnej.

 

 

Nagrody i honorowe wyróżnienia za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe przyzna Jury Główne Nagród SDP.

Nagrody i honorowe wyróżnienia za zdjęcia, fotoreportaże i fotokasty przyzna odrębny skład jurorów.

Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.

Ocena prac zgłoszonych do Nagrody im. Erazma Ciołka oraz Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego odbędzie się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie selekcji dokona powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP zespół, który wyłoni co najmniej pięciu nominowanych fotografów.

W drugim etapie jury składające się z trzech członków rekomendowanych przez Zarząd KFP oraz trzech wskazanych przez przez Zarząd Główny SDP wybierz jednego laureata i jedną osobę wyróżnioną.

Członkowie jury mają prawo zgłosić do konkursu prace nie nadesłane przez autorów lub redakcje.

 

 

 

Konkurs o Nagrody SDP 2016 obejmuje publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz prace fotogra-ficzne, opublikowane od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2017 roku, decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wskazana na liście przewozowym.

Do Nagrody im. Erazma Ciołka oraz Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego można zgłosić również prace nie opublikowane.

Termin ogłoszenia wyników konkursu oraz uroczystośi wręczenia nagród i wyróżnień podany będzie na portalu www.sdp.pl

 

 

 

Prace należy wysyłać pod adresem:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Biuro Zarządu Głównego

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

 

Informacje o konkursie znajdują się także na stronie: www.sdp.pl. Można je ponadto uzyskać telefonicznie: tel./fax 22 827 87 20 lub pod adresem elektronicznym: sdp@sdp.pl .

 

Do konkursu można zgłosić w danej kategorii nie więcej niż 3 publikacje tego samego autora, każda z nich może być zgłoszona tylko do jednej kategorii. Roczniki czasopism będą rozpatrywane jedynie wyjątkowo, a cykle mogą obejmować najwyżej 3 odcinki.

Prace mogą być zgłaszane przez autora/autorów, a także przez redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe.

Publikacje zgłaszane do Nagrody Aleksandra Milskiego – przyznawanej nie autorom poszczególnych tekstów, lecz redakcjom mediów lokalnych – powinny obejmować okres co najmniej kilku miesięcy.

Należy przysłać pięć egzemplarzy prac, każdy egzemplarz musi mieć dołączoną kartę zgłoszenia własnoręcznie podpisaną przez autora/autorów oraz redaktora naczelnego wg następujących wytycznych:

  • prasa - oryginał lub ewentualnie kserokopia 1:1 strony/stron ze zgłoszoną pracą (zmniejszenie tekstów dla zmieszczenia odbitki na A4 jest niedopuszczalne)
  • radio i telewizja - na nośniku CD lub DVD
  • sieć internetowa - wydruk publikacji jako widoku strony internetowej, oraz tekst publikacji w formacie pdf lub doc.

Ponadto uczestnik powinien wypełnić, podpisać i przesłać oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem (wzór oświadczenia stanowi załącznik do karty zgłoszenia). Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, ale jego złożenie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Na płycie musi znajdować się tytuł pracy, data i miejsce publikacji oraz informacje o długości nagrania. Płyta może zawierać jedynie prace zgłaszane [brak ww. oznaczeń eliminuje zgłoszoną pracę].

Do Nagrody im. Erazma Ciołka oraz Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego można przysłać maksymalnie trzy zdjęcia pojedyncze, trzy fotoreportaże złożone z maksimum ośmiu fotografii oraz jeden fotokast. Prace powinny być zapisane w formacie JPG z rozdzielczością max 4MB 300 DPI. Prace muszą być podpisane godłem autora i numerem porządkowym, w przypadku fotoreportaży godłem, literą i numerem porządkowym oraz opisane w załączonym dokumencie tekstowym w kolejności: godło, nr porządkowy, data powstania, opis fotografii/fotoreportaży. Dokument tekstowy oznaczony godłem autora musi zawierać dane autora. Godło autora musi składać się z minimum 5 liter.

Prace należy wysłać z dopiskiem: Nagroda im. Erazma Ciołka czy odpowiednio – Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego tylko na adres mailowy klubfotografiiprasowej@gmail.com z wpisem w tytule: Nagroda im. Erazma Ciołka albo odpowiednio: Nagroda im. Eugeniusza Lo-kajskiego.

W przypadku obu powyższych nagród pięciu nominowanych do danej nagrody zobligowanych będzie do przedsta-wienia organizatorowi oryginałów prac w celach wystawowych.

Praca bez podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęta do konkursu.

Prace niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

Przegląd poprzednich konkursów: spisy prac, laureaci, kategorie i inne dane (od 1992 r. do teraz) na podstronie Pracowni Wolnego Słowa – www.sdp.pl/pws/konkursy

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności:

za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za naruszenie przez uczestnika konkursu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych­ (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub dóbr osobistych. Uczestnik, który zgłosi pracę do konkursu bez zgody właściciela praw autorskich, jest odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia.

W przypadku przyznania nagrody za pracę o autorstwie zbiorowym, nagroda finansowa ulega podziałowi zgodnie ze wskazanym przez autorów w karcie zgłoszenia udziałem autorskim, wyrażonym w formie procentowej.

Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

W sprawach nieujętych regulaminem decyzję podejmuje organizator.

Nieuzyskanie nagrody w konkursie nie uprawnia do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Wszystkie informacje o zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na portalu SDP: http://www.sdp.pl/Nagrody-SDP

Od kwot wypłacanych nagród potrącony zostanie podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

                                             

 

                                             

 

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl