top

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Kierownik Działu Prasowego
Miejsce pracy: Warszawa
 
 
Wymagania niezbędne: 
 • wykształcenie wyższe
 • wiedza merytoryczna związana ze stanowiskiem
 • umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu
 • umiejętność planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania działań związanych z funkcjonowaniem komórki
 • umiejętność redagowania tekstów dziennikarskich
 • umiejętność organizowania i prowadzenia konferencji prasowych
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych
 • znajomość układu komunikacyjnego Warszawy i aglomeracji
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność tworzenia prezentacji
 • umiejętność wystąpień (w jęz. polskim i jęz. angielskim)
 • umiejętność zarządzania zawartością strony www poprzez CMS
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe w obszarze: dziennikarstwo, prawa i administracja
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych
 • zdolność analitycznego myślenia, planowania
 • odpowiedniego rozdzielania zadań
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Ms Office (Word, Excel)
 • obsługa programów graficznych (Corel DRAW, Ilustrator, Photoshop)
 • umiejętność tworzenia umów
 • dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 •  

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Tworzenie i prowadzenie strategii informacyjnej
 • Kształtowanie zewnętrznego wizerunku warszawskiego transportu publicznego
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy w sytuacjach kryzysowych
 • Kształtowanie wewnętrznego wizerunku
 • Kształtowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz organizacjami opiniotwórczymi
 • Organizacja i obsługa konferencji prasowych
 • Przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji
 • Prowadzenie spotkań wewnętrznych
 • Prowadzenie monitoringu mediów
 • Przygotowywanie tekstów na stronę internetową, do Intranetu oraz do firmowego magazynu
 • Prowadzenie strony internetowej
 • Sprawowanie nadzoru nad bieżącymi pracami Działu
 • Organizowanie pracy podległych pracowników
 •  

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w siedzibie ZTM. Budynek w ograniczonym stopniu dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp windami do wszystkich kondygnacji.

Stanowisko pracy

Stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością. Praca przy komputerze powyżej połowy wymiaru czasu pracy, z obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami. Praca w biurze oraz w terenie. Kierowanie samochodem służbowym.

Wymagane dokumenty:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
 • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - jeśli dotyczy
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie
 • klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 z późn.zm.) - podpisana własnoręcznie.
W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą (Dz. U. z 2016 r, poz. 922 ze. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana dokumentach aplikacyjnych jest  Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 61.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w sytuacjach określonych w art. 35 Ustawy. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godz. 16.00 pod adresem:

Zarząd Transportu Miejskiego
Kancelaria Główna
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Kierownik Działu Prasowego”

W celu aplikowania należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w siedzibie ZTM.

Druk wymaganych oświadczeń: (do pobrania tutaj).
 

Aplikacje, które wpłyną do ZTM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru – testu wiedzy i kompetencji, zostaną o tym powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty sposób wraz z podaniem terminu testu. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZTM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.                                                                                                                                
bottom
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl