Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko


Koordynatora działań info-promo

Wymiar etatu: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

 

Oferujemy:
 • jasną ścieżkę rozwoju i awansu;
 • szeroki zakres szkoleń;
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (m.in. pakiet rekreacyjno-sportowy);
 • udział w konferencjach branżowych;
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • elastyczny czas pracy;
 • nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji.
Główne obowiązki:
 • realizacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych z działaniami info-promo, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy, monitorowanie oraz rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie;
 • opracowywanie sprawozdań i planów komunikacji z zakresu info-promo, wieloletnich i rocznych wniosków o dofinansowanie z pomocy technicznej oraz ich późniejsza aktualizacja;
 • prowadzenie i redagowanie oraz aktualizacja strony intranetowej, a także stron dotyczących działalności CPPC w mediach społecznościowych;
 • redagowanie treści strony internetowej CPPC oraz Biuletynu Informacji Publicznej CPPC;
 • tworzenie szablonów dokumentów oraz – we współpracy z pozostałymi działami – dbanie o zachowanie spójności identyfikacji wizualnej, zarówno dla programów operacyjnych, jak i CPPC;
 • prowadzenie rejestrów/baz danych w zakresie info-promo.
 •  
Wymagane niezbędne kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: Dziennikarstwo, Polonistyka, Public Relations, Marketing i Zarządzanie (mile widziane studia podyplomowe z zarządzania projektami i/lub funduszami unijnymi);
 • dobra znajomość języka angielskiego.
 •  
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w tworzeniu planów działań informacyjno-promocyjnych oraz budżetów na działania informacyjno-promocyjne, w tym dla programów współfinansowanych z UE;
 • doświadczenie w przygotowywaniu zamówień publicznych na realizację zadań informacyjno-promocyjnych;
 • doświadczenie w budowie, wdrożeniu i rozwoju strategii marketingowych
 • doświadczenie w realizacji, sprawozdawczości i nadzorze/rozliczaniu kampanii marketingowych;
 • doświadczenie w realizacji lub nadzorze nad realizacją zawartości treści kilku portali internetowych, wiedza z zakresu nowoczesnych kanałów komunikacji (m.in. media społecznościowe);
 • doświadczenie w badaniu efektywności działań marketingowych;
 • znajomość zagadnień dotyczących info-promo w ramach funduszy europejskich.
 •  
Wymagane dokumenty:
 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności.
 •  
Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

do 08.01.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

z dopiskiem: „Oferta pracy 45/I-P/2018”

lub drogą elektroniczną na adres: estaniec@cppc.gov.pl

 

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail;
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia;
 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
  • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci),
  • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo);
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla pocztowego);
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru,
 • CPPC zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (kontakt: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, tel. 0-22 315 23 40).

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

 

Za zgodą kandydatów w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.

 
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl