Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., największy wydawca magazynów kolorowych w Polsce, poszukuje osoby do pracy w redakcji tygodnika telewizyjnego na stanowisko:

 

Redaktora
                                                                  Miejsce pracy: Warszawa
 
 

Szukamy osoby:

 • doskonale orientującej się w tematyce telewizyjnej,
 • będącej na bieżąco z nowościami ramówkowymi,
 • z umiejętnością przeprowadzania wywiadów z gwiazdami i ludźmi telewizji,
 • z lekkim piórem,
 • kreatywnej,
 • znajomość InCopy mile widziana.
 •  

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w największym wydawnictwie w Polsce,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku prasowym.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego
klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Wydawnictwo Bauer Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000413132."
 
Klauzula informacyjna
 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
 2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 
Jeżeli Pani/Pana CV będzie zawierać:
ü  zdjęcie uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
ü  dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji
 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 2. Jednocześnie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „administrator”).
Dane kontaktowe:                         rodo.wydawnictwo@bauer.pl
Inspektor Ochrony Danych:        IOD@bauer.pl
 1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek ze zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
 • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
 • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
 1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie archiwizowane lub usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
 3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl