top
KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
zatrudni na zastępstwo
 
REDAKTORA
w SEKRETARIACIE POSIEDZEŃ SEJMU
- w Wydziale Sprawozdań Stenograficznych
 
Miejsce pracy: Warszawa
 
 

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • redakcja i korekta sprawozdań stenograficznych
 • korekta językowa projektów ustaw i uchwał
 • redakcja i korekta materiałów pokonferencyjnych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie - filologia polska
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • biegłość w redakcji i korekcie tekstów
 • doskonała znajomość zasad poprawnej polszczyzny, ortografii i interpunkcji
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • dyspozycyjność i odporność na stres
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku redaktora językowego lub korektora w redakcji periodyku lub w wydawnictwie książkowym

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym - B2
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość bieżących zagadnień społeczno-politycznych
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 23.05.2019 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:
 
Kancelaria Sejmu
Biuro Prawne i Spraw  Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

Ważna jeszcze 16 dni (do 24.05.2019)

Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

2) oświadczenie:

"Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902,
ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 2. e-mail: iod@sejm.gov.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa;

4) podanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.), ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2142, ze zm.) i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi;

5) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

7) przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 3. w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pan danych osobowych;

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”.

 

Oświadczenie może być uzupełnione o następującą zgodę:

”Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji”.


Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl