SPRAWOZDANIE
ze zbiórki publicznej prowadzonej na mocy decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 59/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku prowadzonej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  z siedzibą w Warszawie

1.     Wpływy z tytułu prowadzenia zbiórki publicznej: 28.848,12 zł.

W tym:
- dowolne wpłaty na wydzielone konto bankowe: 28.847,94 zł.
- odsetki bankowe: 0,18 zł

2.    Rozchody z konta zbiórki: 25.637 zł

Zebrane środki przekazano dziennikarzom na pomoc prawną na postawie przedstawionych przez nich dokumentów, potwierdzających faktycznie poniesione koszty, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na zbiórkę publiczną. Sfinansowana została pomoc prawna  - koszty doradztwa prawnego oraz reprezentacji sądowej - dla  dziennikarzy "Do Rzeczy": Cezarego Gmyza i Pawła Lisickiego. Dziennikarz Tomasz Wróblewski nie przedstawił żadnego dokumentu finansowego, w związku z tym nie otrzymał zwrotu kosztów.

3.    Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej:

a.)    256,50 zł wydatkowano na opłaty bankowe.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostało na koncie 2.954,62 zł. Środki te zostaną zużytkowane na ten sam cel w terminie 3 miesięcy.

 

***************************************************************

O G Ł O S Z E N I E

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Informujemy, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzi zbiórkę pbliczną pieniędzy przeznaczoną na sfinansowanie pomocy prawnej (doradztwa prawnego oraz reprezentacji sądowej) dla Cezarego Gmyza, Pawła Lisickiego oraz Tomasza Wróblewskiego.


Dziennikarze ci - pozwani lub oskarżeni w postępowaniach sądowych dotyczących okresu ich pracy w wydawnictwach "Rzeczpospolita" i "Uważam Rze" - zostali pozbawieni opieki prawnej przez wydawcę. Z uwagi na przedmiot tych spraw, złożonych pod względem faktycznym i prawnym, dziennikarzom należy się profesjonalne wsparcie prawne, czego odmówił im wydawca pism, w których pracowali. Suma roszczeń wobec dziennikarzy z tytułu ujawnionych przez nich afer, nieprawidłowości sięga kilku milionów złotych. Gdyby z powodu braku pomocy prawnej przegrali procesy, oznaczać to będzie ich faktyczne bankructwo. Dziennikarze ci przez ćwierć wieku swojej działalności wielokrotnie dali dowody zawodowej rzetelności.

Zbiórka jest prowadzona na obszarze całej Polski w terminie od 1 stycznia 2015 roku wyłącznie na rachunek bankowy, wydzielony do prowadzenia tylko tego projektu:

PKO BP SA IX O/Centrum, 00-950 Warszawa ul. Nowogrodzka 35/41
90 1020 1097 0000 7102 0005 0120

Udostępnij

Poprzednia wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: http://old.sdp.pl