Home / Praca  / KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają kontynuację kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz przekwalifikowanie. Opracowują i realizują programy profilaktyczne, wychowawcze i resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem, jak również realizują kompleksowe działania opiekuńczo-wychowawcze.

Starszy Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji

Miejsce pracy: Warszawa

Nr oferty: KG.ZKA.110.23.2019

Zakres zadań: 

Do zadań Starszego Specjalisty w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji należy w szczególności:

 • Zarządzanie firmową stroną internetową Komendy Głównej OHP, w tym przygotowywanie i zamieszczanie informacji i zdjęć, a także opracowywanie i projektowanie nowych podstron internetowych,
 • Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących OHP,
 • Zamawianie i pozyskiwanie materiałów na firmową stronę Komendy Głównej OHP z jednostek organizacyjnych OHP,
 • Realizowanie obsługi prasowo – informacyjnej przedsięwzięć o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z osobami właściwymi ds. komunikacji społecznej w jednostkach organizacyjnych OHP.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat stażu pracy;
 • znajomość ustaw: prawo autorskie i prawa pokrewne; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; prawo prasowe; o dostępie do informacji publicznej;
 • doświadczenie w zarządzaniu stroną internetową;
 • sprawna obsługa pakietu MS Office;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie;
 • samodzielność, terminowość i dobra organizacja pracy;
 • mile widziana znajomość CMS.

Liczba stanowisk: 1;

Wymiar czasu pracy – pełny etat, 8 godz./dziennie, 40 godz./tygodniowo, jedna zmiana;

Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Główna OHP, Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1;

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: do kwoty 3 800,00 zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat.

System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.

Oferujemy stabilną pracę w młodym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy
  i doświadczenia zawodowego;
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1).

Dokumenty można składać także osobiście w kancelarii Komendy Głównej OHP (pok. 101, budynek A),
ul. Tamka 1, 00-349 w Warszawie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do: 23.09.2019 r. do godz. 15.45 z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „odpowiedź na ofertę pracy KG.ZKA.110.23.2019 na stanowisko Starszy specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji”.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 1. Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod względem spełniania wymagań formalnych.
 2. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! 

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreśla się, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego powszechnie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny OHP z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem e-mail: iodkg@ohp.pl lub pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP, Tamka 1, 00-349 Warszawa
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
 5. Jeżeli chciałaby Pani/Pan, aby podane dane wykorzystane zostały na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych
  w Komendzie Głównej OHP w tym celu niezbędne będzie wyrażenie odrębnej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, wykształcenie przekazane w dokumentach aplikacyjnych, umieszczone w protokole z postępowania rekrutacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat – z uwagi na 3 letni okres przedawnienia roszczeń. (art. 4421c.).

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close