Home / Praca  / PGE EJ 1 sp. z o.o.

PGE EJ 1 sp. z o.o.

top
PGE EJ 1 sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE będącej jednym z liderów sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. 
PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Obecnie PGE EJ 1 sp. z o.o.
 poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. Komunikacji i PR


Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref: BZIK/1/2019

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie i realizacja działań komunikacyjnych PGE EJ 1,
 • Planowanie, realizacja i nadzór nad działaniami z zakresu współpracy z mediami: współpraca w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa poprzez systematyczną pracę z mediami, monitoring mediów, analizy i rekomendacje działań, rekomendacje i opracowywanie komunikatów prasowych, współpraca redakcyjna na podstawie podpisanych umów,
 • Realizacja komunikacji na poziomie lokalnym: realizacja działań komunikacyjnych we współpracy z mediami,
 • Koordynacja pracy pracowników Lokalnych Punktów Informacyjnych,
 • Realizacja działań PWRGL – uczestnictwie w Radach Konsultacyjnych, przygotowywanie i zawieranie umów w ramach PWRGL, nadzór nad płatnościami, sprawozdaniami, ścisła współpraca z pracownikami Lokalnych Punktów Informacyjnych nad właściwym przebiegiem realizacji programu, zdalna koordynacja odpowiedniego brandingu podczas wydarzeń, realizacji zapisów zawartych w umowach,
 • Opracowywanie wystąpień, prezentacji na potrzeby Zarządu i przedstawicieli Spółki,
 • Opiniowanie prezentacji i planowanych wystąpień pracowników Spółki,
 • Koordynacja współpracy z agencjami marketingowymi, eventowymi i reklamowymi świadczącymi usługi na rzecz PGE EJ 1, nadzór nad umowami ramowymi związanymi z działaniami wizerunkowymi Spółki,
 • Realizacja działań z zakresu PR, w wykorzystaniem narzędzi komunikacji zewnętrznej, w tym m.in.: Internet, strona www, publikacje, konferencje, spotkania,
 • Planowanie i nadzór nad procesem realizacji budżetu w zakresie zadań komunikacji zewnętrznej,
 • Ścisła współpraca z innymi biurami Spółki oraz GK PGE w zakresie akceptacji wystąpień, odpowiedzi dla mediów, posłów, publikacji na stronie www oraz w internecie,
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych oraz teambuildingowych dla pracowników Spółki,
 • Ścisła współpraca z administracją rządową,
 • Opracowywanie procesów, procedur i instrukcji w obszarze działalności biura tj. komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej i kryzysowej,
 • Wykonywanie innych poleceń i prac zleconych przez Członka Zarządu lub Przełożonego, zgodnie z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy,
 • Postępowanie zgodne z procedurami i instrukcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Preferowany kierunek/specjalizacja: dziennikarstwo, politologia lub kierunki pokrewne,
 • 3-5 lat doświadczenia zawodowego,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2) w mowie i piśmie,
 • Wiedza dotycząca zasad komunikacji z mediami, kształtowania wizerunku firmy. Wiedza dotycząca dostępnych narzędzi public relations.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Benefity pozapłacowe.
Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny proszę przesyłać klikając w przycisk:
aplikuj
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.ej1@gkpge.pllub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie z wizerunkiem oraz inne dane, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie, przekazuje Pan/Pani i zgadza się na ich przetwarzanie dobrowolnie.
Informujemy, że złożenie przez Panią/Pana oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zawartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, przy czym klauzula dotycząca Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zamieszczona została w dalszej części niniejszego formularza.
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i w trakcie jego realizacji (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. do 12 miesięcy; w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia ww. zgody;
b. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne – przez okres wskazany w pkt. IV a. powyżej, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem;
b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close