Polityka prywatności

1. Wstęp

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 („Rozporządzenie”), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich („SDP”), działające w charakterze Administratora danych osobowych, informuje cały personel, w tym pracowników najemnych, samodzielnie wykonujących działalność, czasowych lub na stażu, a także osoby, które współpracują z SDP w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy („Osoby, których dane dotyczą”), że dane osobowe, które ich dotyczą („Dane”), będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście w sposób i w celach określonych poniżej.

 

2. Źródła danych osobowych

Dane podlegające przetwarzaniu przez SDP są pozyskiwane w momencie zawarcia umowy i/lub w trakcie trwania stosunku umownego, a także w momencie otrzymania korespondencji (w tym mailowej), bezpośrednio przez SDP i/lub przez specjalnie w tym celu wyznaczone osoby trzecie, od Osób, które dane dotyczą i/lub osób trzecich. Jeżeli jest to konieczne do celów określonych w pkt 3, Dane mogą dotyczyć również innych podmiotów (np. członków rodziny pracownika itp.).

 

3. Cele przetwarzania danych oraz podstawy prawne

Dane są przetwarzane w ramach nawiązanego stosunku pracy i/lub współpracy nawiązanej, lub nawiązywanej, w następujących celach:
a) po uzyskaniu wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu gromadzenia CV na poczet przyszłych rekrutacji, organizacji konkursów oraz promowania dziennikarstwa w Polsce;
b) na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu zatrudnienia pracowników, współpracowników oraz realizacji czynności związanych z obsługą kadrową, poszukiwania i nawiązywania współpracy ze sponsorami wspierającymi działalność SDP, realizacji prenumerat i informowania o działalności SDP oraz rozwoju i statusie dziennikarstwa w Polsce;
c) na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu obsługi księgowej pracowników i kontrahentów, utrzymania stowarzyszenia, udziału w życiu organizacji oraz udzielania zapomóg i wsparcia finansowego członkom stowarzyszenia;
d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SDP jako administratora danych oraz osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – w celach:

  • odpowiadania na korespondencję osób kontaktujących się z SDP;
  • udzielania informacji o działalności SDP oraz udzielania pomocy prawnej dziennikarzom, fotografom i osobom związanym ze stowarzyszeniem;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie siedziby SDP i zabezpieczenia mienia poprzez nagrywanie wizerunku znajdujących się tam osób za pomocą kamer monitoringu wizyjnego;
  • promowania działalności SDP poprzez utrwalanie wizerunku uczestników wydarzeń organizowanych przez SDP, w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych oraz udostępniania ich na stronie internetowej SDP i/lub portalu społecznościowym Facebook i/lub w wydawanym przez SDP magazynie „Forum Dziennikarzy”.

.

 

4. Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się w sposób ręczny oraz za pośrednictwem narzędzi informatycznych, zgodnie ze środkami ostrożności, gwarancjami oraz koniecznymi środkami przewidzianymi przez odpowiednie uregulowania, które mają na celu zapewnienie prywatności, integralności oraz dostępności Danych, a także zapobieganie szkodom, zarówno materialnym, jak i niematerialnym, takim jak: utrata kontroli nad danymi osobowymi lub ograniczenie praw, dyskryminacja, kradzież tożsamości lub oszustwo dotyczące tożsamości, strata finansowa, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji lub wszelka inna znaczna szkoda gospodarcza lub społeczna.
Przetwarzanie danych prowadzone przez SDP nie opiera się na zautomatyzowanych procesach decyzyjnych.

 

5. Szczególne kategorie danych osobowych

SDP, w zakresie niezbędnym do wypełnienia celów opisanych w pkt 3, może pozyskać także dane, które zostały zdefiniowane przez Rozporządzenie jako szczególne (np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, lub przynależność do związków zawodowych oraz jeżeli przetwarzane są dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego, lub seksualności). Szczególne dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) za wyraźną zgodą Osoby, której dane dotyczą, w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub Osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
b) do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
c) jeśli przetwarzanie dotyczy danych w sposób oczywisty upublicznionych przez Osobę, której dane dotyczą;
d) jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do oceny zdolności pracownika do pracy przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej lub innej osoby podlegającej takiemu obowiązkowi;
e) do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w sądzie.
W każdym przypadku wszelkie uzyskane dane szczególne będą przetwarzane w pełnej zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie ze środkami przyjętymi w tym zakresie przez organ nadzorczy i w każdym przypadku z zachowaniem najwyższej poufności.

 

6. Przekazywanie danych do krajów spoza obszaru EOG/organizacji międzynarodowych

Dane osobowe przetwarzane przez SDP nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza obszarem EOG oraz organizacji międzynarodowych.

 

7. Kategorie odbiorców danych osobowych

W celu wypełnienia celów opisanych w pkt 3, SDP zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych odbiorcom należącym do następujących kategorii:
Podmioty Publiczne, Administracja Publiczna;
podmioty zobowiązane, poręczyciele i inni płatnicy;
podmioty wykonujące usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe;
Organy Władzy oraz Organy nadzoru i kontroli,
podmioty świadczące usługi przetwarzania danych, na podstawie stosownych umów;
podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym i sieciami telekomunikacyjnymi SDP (w tym usługi mailingowe);

 

8. Przechowywanie I usuwanie danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, Dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie tego terminu dane te zostaną usunięte lub staną się anonimowe, chyba że ich dłuższe przechowywanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustanowionych przez prawo, lub celem spełnienia żądań Organów Władzy i/Lub Organów Nadzorczych.

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie artykułów 15 – 22 Rozporządzenia, Osobom, które dane dotyczą przysługuje możliwość wykonywania szczególnych praw. W szczególności Osoba, której dane dotyczą może żądać:
a) potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane i w tym przypadku, uzyskania dostępu do tych danych;
b) sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia niepełnych danych osobowych;
c) usunięcia jej danych osobowych, jeżeli zezwala na to rozporządzenie;
d) ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;
e) przekazywania odbiorcom, którym ujawniono dane osobowe, wniosków otrzymanych od podmiotu danych o poprawienie/usunięcie danych osobowych i ograniczenie ich przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku;
f) otrzymania, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez urządzenie automatyczne, danych osobowych przekazanych Administratorowi i przekazania ich innemu administratorowi danych w dowolnym czasie, łącznie z zakończeniem wszelkich stosunków, łączących ją z Administratorem.
Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych, z którego wynikają decyzje wywołujące skutki prawne lub analogicznie, w znaczący sposób wpływające na Osobę: w takim przypadku Administrator jest zobowiązany do zaprzestania dalszego przetwarzania danych, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych przez Rozporządzenie.
Wnioski mogą być składane do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za udzielanie odpowiedzi Osobom, której dane dotyczą za pośrednictwem tradycyjnej poczty wysyłanej na adres siedziby Administratora, lub poczty elektronicznej wysyłanej na następujący adres: [email protected]
Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do zgłoszenia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

 

10. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies, które wykorzystywane są na stronie internetowej www.sdp.pl, nie przechowują danych użytkowników. Zbierane są wyłącznie dane analityczne.
W celu zapoznania się z informacjami na temat plików cookies, zachęcamy do odwiedzenia strony: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

11. Administrator danych osobowych oraz Inspektor ochrony danych

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, 05-077 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: [email protected].