Jak wstąpić do SDP?

Kto może wstąpić do SDP?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia:

1) będąca dziennikarzem , dziennikarzem – emerytem lub dziennikarzem – rencistą,

2) legitymująca się wieloletnią i udokumentowaną działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Jak wygląda procedura przyjęcia do SDP?

Kandydat wypełnia druk deklaracji członkowskiej, która poza wymaganym oświadczeniem kandydata i jego danymi osobowymi zawiera także uzasadnienie oraz rekomendację członka naszego stowarzyszenia; do podpisanej osobiście deklaracji należy dołączyć materiały prasowe uwiarygodniające status kandydata jako dziennikarza (mogą to być wycinki prasowe z publikacjami bądź taśmy/materiały cyfrowe), a także fotografię. Dopuszcza się przesłanie materiałów, o których mowa pocztą internetową.

Wszystkie te materiały należy złożyć w sekretariacie oddziału SDP, właściwego dla miejsca zamieszkania dziennikarza ubiegającego się o członkostwo. Wniosek o przyjęcie dziennikarza do SDP ostatecznie rozpatruje zarząd oddziału.

Wysokość składek członkowskich TUTAJ.

Uwaga: opłaty pobiera się z góry za ważność legitymacji przez kolejne miesiące do końca roku.

Do czego upoważnia legitymacja SDP?

–  do uczestnictwa w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

– do ubiegania się o akredytacje prasowe, w tym na przykład przepustki do parlamentu, oraz inne dokumenty uprawniające do wstępu na teren rozmaitych instytucji państwowych i samorządowych;

– do zniżek na korzystanie z niektórych usług medycznych w przychodni „Centrum Damiana” przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie (uprzednio należy uzyskać dokładne informacje);

– do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym;

poza tym:

– ułatwia zbieranie materiałów prasowych;

– daje prawo do bezpłatnego wstępu do wielu muzeów w Europie, jeżeli na podstawie legitymacji SDP dziennikarz uzyskał międzynarodową legitymację IFJ (przed wizytą w jakiejkolwiek instytucji kultury należy uzyskać potwierdzenie darmowego wstępu, najlepiej na stronie internetowej placówki).

 

KLIKNIJ TU I POBIERZ FORMULARZ DEKLARACJI