RODO – Newsletter

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się do Newslettera

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, z siedzibą przy ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 22 827 87 20 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, [email protected].
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zapisem do Newslettera, będą przetwarzane wyłącznie w celu jego wysyłki, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi hostingu, informatyczne, prawne, doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub świadczenia przez Administratora usługi newslettera.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości otrzymywania od Administratora informacji o prowadzonej działalności za pośrednictwem newslettera.
 7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każda osoba zapisująca się do newslettera ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.