Oświadczenia SDP w sprawie szykanowania NSZZ „Solidarność” przez francuskie organizacje związkowe

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w sprawie szykanowania  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  przez francuskie organizacje związkowe
w reakcji na publikację wywiadu z Marine Le Pen w „Tygodniku Solidarność”.

Zarząd Główny SDP wyraża oburzenie reakcją kierownictwa francuskich związków zawodowych na publikację wywiadu w „Tygodniku Solidarność” z kandydatką na Prezydenta Francji Marine Le Pen  oraz  na informację o prowadzeniu przez ten tygodnik francuskojęzycznego profilu na stronie www.tysol.pl . W związku z tym, iż w konsekwencji w/w publikacji wszczęto procedurę wyjaśniającą w celu „zastanowienia się nad obecnością NSZZ „Solidarność” w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych  w imieniu SDP, największej  i najstarszej organizacji dziennikarskiej w Polsce, członka IFJ i EFD przekazujemy nasz stanowczy protest przeciwko takiej próbie naruszania zasady wolności słowa.

24 listopada na łamach Tygodnika Solidarność  (https://www.tysol.pl/a75104-TYLKO-U-NAS-Marine-Le-Pen-w-rozmowie-z-Tygodnikiem-Solidarnosc-Francja-moglaby-zaplacic-za-Polske-i-odliczyc-to-od-skladki) ukazał się wywiad z Marine Le Pen.  Stał on się przyczyną niewspółmiernej do tej publikacji krytyki pod adresem NSZZ „Solidarność” m.in. ze strony francuskich związków zawodowych, a w ślad za tym mediów francuskich i części polskich. Pojawiły się oskarżenia o „wspieranie skrajnej prawicy” „odmowę praw osób LGBT” czy „stygmatyzację imigrantów”, a wywiad u związkowców miał  budzić „obrzydzenie”. Kilka francuskich związków zawodowych zaprotestowało, a w konsekwencji pojawiły się groźby wykluczenia Solidarności ze struktur EKZZ i MKZZ. Francuski „Le Monde” i część mediów w Polsce nadawały rozgłos tym opiniom.

SDP stanowczo podkreśla, że publikacja wywiadu z Marine Le Pen jest zgodna ze wszystkimi standardami pracy dziennikarskiej i jest wyrazem stosowania w praktyce przez redakcję i pracujących w niej dziennikarzy zasady wolności słowa, zgodnie z którą każda redakcja ma m.in. prawo przeprowadzać wywiad z dowolnie wybraną przez siebie osobą. Zwracamy przy tym uwagę, iż publikacja wywiadu nie jest wyrazem poparcia, lecz wyrazem zainteresowania redakcji konkretną tematyką i konkretną osobą. Jest to uzasadnione interesem społecznym zgodnie z którym media pełnią funkcję informacyjną w życiu publicznym.

Najwyższe zdumienie i zdecydowany sprzeciw budzą jednak konsekwencje, jakie może ponieść NSZZ „Solidarność” na skutek publikacji wywiadu z jedną z kandydatek na prezydenta Francji. Jest to wszczęte przeciwko „Solidarności” postępowanie wyjaśniające na forum europejskich organizacji związkowych i grożące „Solidarności” sankcje w postaci wykluczenia z tego gremium. Ponadto na skutek w/opisanej krytyki „Solidarności” przez kliku francuskich działaczy związkowych już została wstrzymana procedura rozpatrywania wniosków NSZZ „Solidarność” w sprawie pozyskania grantów finansowych z funduszy unijnych. Takie działania to przede wszystkim ignorancja dla podstawowego w tej sprawie faktu, jaką jest autonomia każdej redakcji oraz to, że NSZZ „S” i redakcja „Tygodnika Solidarność” to dwa odrębne podmioty, działające niezależnie od siebie. Karanie związku zawodowego za to, że tygodnik opublikował wywiad i prowadzi stronę internetową w języku obcym jest sprzeczne z realizacją zasady wolności słowa każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinno mieć miejsca. W ocenie SDP ma to także wywołać tzw. efekt mrożący dla innych dziennikarzy i redakcji w Polsce i w Europie, by ze względu na konsekwencje nie podejmowały w publicystyce trudnych i ważnych problemów społecznych. Także to działanie jest sprzeczne z zasadą wolności słowa, obowiązującą w Polsce, i we Francji .

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania  i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.  Natomiast w myśl artykułu 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.

W związku z powyższym ZG SDP apeluje o zaniechanie szykanowania NSZZ „Solidarność”  i redakcji „Tygodnika Solidarność” przez europejskie i międzynarodowe organizacje związkowe.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich