CMWP SDP obejmuje monitoringiem sprawę red. Krzysztofa Załuskiego pozwanego z art. 212 kk

W związku z aktem oskarżenia wniesionym  do Sądu Okręgowego w Gdańsku przeciwko red. Krzysztofowi Załuskiemu, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zawiadamia o objęciu niniejszej sprawy monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy.
Pan Krzysztof Załuski jest dziennikarzem. 7 stycznia 2018 r. na portalu internetowym www.sdp.pl został opublikowany artykuł jego autorstwa p.t. “Układ trójmiejski kontra repolonizacja”. Powyższy materiał prasowy stał się przyczyną wniesienia przeciwko niemu aktu oskarżenia przez p. Henryka Jezierskiego z art. 212 kk .

 

Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi zagrożenie dla wolności słowa, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważy przedstawienie opinii w charakterze amicus curiae, która stanowi formułę wyrażenia przez organizację pozarządową opinii jako tzw. „opinii przyjaciela sądu”, gdy jest to uzasadnione celami tej organizacji oraz potrzebą ochrony istotnych dóbr chronionych prawem, w tym konstytucyjnych praw i wolności. W przypadku wydania opinii zostanie ona niezwłocznie przekazana właściwemu Sądowi.