KRRiT informuje Europejską Grupę Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych złamaniu prawa medialnego

Fot. Wikipedia

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skierowała do Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA) pismo informujące o rażącym złamaniu prawa medialnego w Polsce.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma.

W dniu 20 grudnia 2023 r. polski rząd dokonał zmian we władzach mediów publicznych
(zarządach i radach nadzorczych). Zmiany te zostały dokonane na podstawie uchwały Sejmu, co jest sprzeczne z polskimi ramami prawnymi, ponieważ takie zmiany mogą być dokonywane jedynie na podstawie ustaw.

Należy stwierdzić, że działanie rządu, sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych, dotyczące powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych stanowi rażące przekroczenie uprawnień i naruszenie Konstytucji RP.

Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla naruszania lub obchodzenia przepisów konstytucyjnych i ustawowych. Wszystkie organy władzy publicznej w Polsce zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa – co wynika z art. 7 Konstytucji RP.

Nadawca publiczny realizuje misję publiczną, tj. cele leżące w interesie publicznym. Dlatego też instytucja ta musi być niezależna od jakichkolwiek wpływów administracji rządowej, co gwarantuje polski system prawny poprzez wskazanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za ochronę interesu publicznego w mediach. Polski system prawny mediów gwarantuje również niezależność poprzez szczególne zasady wyboru członków organów spółek publicznej radiofonii i telewizji, które stanowią lex specialis w stosunku do innych zasad rządzących spółkami Skarbu Państwa. Dziś zasady te zostały naruszone. Decyzja o zmianie władz spółek publicznej radiofonii i telewizji oznacza uzależnienie ich od administracji rządowej.

 Maciej Świrski

Przewodniczący KRRiT