Protest CMWP SDP  w sprawie wyroku skazującego Sławomira Cenckiewicza

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  stanowczo protestuje przeciwko wyrokowi Sądu Okręgowego w Szczecinie, zgodnie z którym  historyk i publicysta dr hab.  Sławomir Cenckiewicz  ma zostać ukarany za  wpis w mediach społecznościowych dotyczący posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa.  Sławomir Cenckiewicz na przeprosić polityka i wpłacić pięć tysięcy złotych na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych za podanie tzw. mema na swoim koncie w mediach społecznościowych.  Tekst  oświadczenia z przeprosinami  ma być dostępny przez sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

 

Poseł PO Sławomir Nitras wytoczył Sławomirowi Cenckiewiczowi proces cywilny w związku z wpisami, które opublikował on w 2016 roku na portalu Twitter. Wg sądu jeden z memów opublikowanych przez S. Cenckiewicza miał sugerować, że poseł popełnił przestępstwo podczas wykonywania  swojego mandatu.

 

W/w wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie budzi zdecydowane zdumienie i  sprzeciw, ponieważ  zastosowane w tym przypadku sankcje  są całkowicie nieadekwatne do popełnionego czynu i nie uwzględniają specyfiki publicznych wypowiedzi w medium społecznościowym, jakim jest Twitter.  Publikując na jego łamach każdy ma prawo przedstawiać  – nawet skrajnie złośliwie – swój osobisty punkt widzenia. Charakterystyczna dlaTtwittera ograniczona do minimum objętość tekstu wymusza na użytkownikach formułowanie prostych i jednoznacznych przekazów,  które mają często umowny, ironiczny charakter.

 

W związku z powyższym CMWP SDP przypomina, że wolność słowa i prasy podlega szczególnej ochronie zarówno na gruncie krajowego, jak i międzynarodowego porządku prawnego. Art. 14 Konstytucji RP stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, każdy ma prawo do swobody wypowiedzi, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Jak wielokrotnie podkreślał Europejski Trybunał Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa. Bez wolnej prasy i możliwości swobodnego wypowiadania się w przestrzeni publicznej społeczeństwo demokratyczne nie istnieje.

 

Opisana powyżej praktyka sądowa budzi więc skrajne zdziwienie, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 5 września  2019  r.

Fot. Wikipedia