Zmarł teolog, medioznawca, naukowiec ks.prof. MICHAŁ DROŻDŻ

Ks. prof. Michał Drożdż 1958 - 2023 Zdj: Miłosz Kluba /FOTO GOŚĆ

O śmierci księdza profesora Michała Drożdża, który, mimo innych rozlicznych obowiązków, przez wiele lat prowadził działalność w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich poinformował we czwartek portal Gościa Niedzielnego w Krakowie gosc.pl, z którego pochodzi poniższa informacja.

Bliskim i Przyjaciołom Księdza Michała, w imieniu wszystkich członków SDP, Zarząd Główny Stwarzyszenia wraz z CMWP SDP i redakcją sdp.pl, składają głębokie wyrazy współczucia.

 

„Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, teolog, filozof i medioznawca zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat.

Ksiądz profesor Michał Drożdż był jednym z założycieli kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także inicjatorem organizowanej co roku na UPJPII Międzynarodowej Konferencji Etyki Mediów.

Ksiądz Michał Drożdż urodził się 19 lutego 1958 w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza. W tym samym roku na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał magisterium z teologii na podstawie pracy pt. „Spór między idealizmem a realizmem w mechanice kwantowej według Henryka Mehlberga”, napisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Michała Hellera. Ukończył Journalism nad Social Communications na Politechnice Federalnej w Zurychu.

W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność filozofia przyrody) na podstawie dysertacji „Faktyczność i możliwość. Interdyscyplinarna analiza koncepcji struktury czasu Carla Friedricha von Weizsäckera w ramach jego integralnego systemu myślenia” w Uniwersytecie Leopolda Franciszka w Innsbrucku. Stopień doktora habilitowanego nauk o mediach i komunikacji społecznej nadał mu Uniwersytet Katolicki w Rużomberku w 2007 r. na podstawie rozprawy „Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów”. W 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Zainicjował organizowaną przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów. W 2011 r. zorganizował na tej uczelni IV European Central Communication Forum. W latach 1993-2005 był dyrektorem programowym Radia Plus, później RDN Małopolska, a w okresie od września 1993 do sierpnia 1997 również Wydawnictwa Biblos. Był redaktorem naczelnym „Studia Socialia Cracoviensia”. Specjalizował się w filozofii mediów i komunikacji, teorii dziennikarstwa, filozofii kultury i aksjologii komunikowania.

Ks. prof. Drożdż był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczącym Sekcji Aksjologii Komunikowania PTKS, zastępcą przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Był także członkiem Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, członkiem Rady Naukowej i Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski (…)

Od października 2017 r. pełnił funkcję delegata ds. mediów Diecezji Tarnowskiej. W listopadzie tego samego roku został mianowany przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. (…)

W 2019 r. został Archidiakonem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, w której jako kanonik zasiadał od 2001 roku. (…)” – krakow.gosc.pl 15 czerwca 2023 r.

Całość informacji TUTAJ