KRRiT: środki z abonamentu do depozytu sądowego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę, w myśl której środki z opłat abonamentowych na Telewizję Polską i Polskie Radio do czasu prawomocnego stwierdzenia przez sąd rozpoczęcia likwidacji spółek będą trafiać do depozytu sądowego.

KRRiT wyjaśniła, że spowodowane jest to chaosem prawnym wywołanym „decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w tym z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz z dnia 29 grudnia 2023 r., a podjętymi z rażącym naruszeniem prawa, o rozwiązaniu spółek mediów publicznych, postawieniu ich w stan likwidacji, odwołaniu ich organów oraz powołaniu likwidatorów, braku prawomocnego zakończenia postępowań rejestrowych dotyczących likwidacji spółek będącymi jednostkami publicznej radiofonii i telewizji”.

Regulator podkreślił też, że „wobec działania legalnych zarządów tych spółek, działalność równoległa ‘likwidatorów’ potęguje chaos, powoduje dwugłos”.

Do depozytu ma trafić m.in. kwota 158 mln zł, której wypłata przypadała na dzień 12 lutego 2024 roku.

Poniżej publikujemy pełną treść uchwały KRRiT

UCHWAŁA NR 40 /2024 z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w roku 2024

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz art. 1 i art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, wobec chaosu prawnego powstałego w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji wywołanego decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w tym z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz z dnia 29 grudnia 2023 r., a podjętymi z rażącym naruszeniem prawa, o rozwiązaniu spółek mediów publicznych, postawieniu ich w stan likwidacji, odwołaniu ich organów oraz powołaniu likwidatorów, braku prawomocnego zakończenia postępowań rejestrowych dotyczących likwidacji spółek będącymi jednostkami publicznej radiofonii i telewizji, wobec działania legalnych zarządów tych spółek, działalność równoległa „likwidatorów” potęguje chaos, powoduje dwugłos, chroniąc interes odbiorców, biorąc pod uwagę uwzględnienie potrzeb społecznych, a mając na uwadze treść ww. przepisów:

 1. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przewidującego, że publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną;
 2. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przewidującego, że przychody pochodzące ze źródeł pochodzących z opłat abonamentowych przeznacza się wyłącznie na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;
 3. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych przewidującego, że opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji;
 4. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych przewidującego, że wpływy z opłat abonamentowych są przeznaczane wyłącznie na realizację przez nadawców publicznej radiofonii i telewizji misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji;

jak również:

 1. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przewidującego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży m.in. interesu odbiorców usług medialnych;

oraz:

 1. Art. 468 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych przewidującego, że likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku;

w trosce o interes odbiorców w zakresie dostarczania im programów, tworzenia treści informacyjnych, publicystycznych, edukacyjnych, dotyczących kultury, sportu i rozrywkowych, ale też o dobro osób zatrudnianych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji, jak również o majątek jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz mienie publiczne wielkiej wartości, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:

postanawia:

 • §1.

Upoważnić Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do niezwłocznego stworzenia nowego harmonogramu wypłat środków z wpływów z opłat abonamentowych, z uwagi na dezaktualizację prognoz wpływów z opłat abonamentowych poczynionych w październiku 2023 roku spowodowaną bezprecedensowymi działaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego względem spółek mediów publicznych, wprowadzeniem chaosu i związanym z tym niepokojem osób płacących abonament radiowo-telewizyjny przejawiającym się zmniejszonymi wpływami z opłat abonamentowych w miesiącu styczniu 2024 roku, względem planowanych wpływów na podstawie Harmonogramu z dnia 18 października 2023 roku prognozującego wpływy na rok 2024.

 • §2.

Do czasu prawomocnego stwierdzenia przez sąd rozwiązania spółki będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji, rozpoczęcia procesu jej likwidacji oraz związanego z tym sposobu reprezentacji spółki (brak pewności co do umocowania osoby reprezentującej spółkę):

 1. Ustalić wypłatę środków z wpływów z opłat abonamentowych w 2024 roku w proporcji przyjętej uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 194/2023 z dnia 13 września 2023 roku na podstawie harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, z terminem pierwszej wypłaty środków przypadającym na dzień 12 lutego 2024 roku w łącznej kwocie 158.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 3-7 poniżej.
 2. Stwierdzić niemożność pogodzenia w całości ustawowych zadań spółki będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji wynikających z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (realizacja misji publicznej) z ustawowymi zadaniami likwidatorów spółki w likwidacji wynikającymi z art. 468 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zadania likwidacyjne).
 3. Zobowiązać jednostki publicznej radiofonii i telewizji do wykorzystywania przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji środków z opłat abonamentowych wyłącznie na realizację misji publicznej, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji oraz zgodnie z obowiązującym daną spółkę zatwierdzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji planem programowo-finansowym na rok 2024, w szczególności zaś wg stanu zatrudnienia liczbowo-osobowego (bez względu na formę prawną) na dzień 19 grudnia 2023 roku, jak również niewykorzystywania otrzymanych od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środków na jakiekolwiek cele związane z procesem likwidacyjnym jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
 4. Ustanowić nadzór nad realizacją wydatkowania przez osoby faktycznie zarządzające jednostkami publicznej radiofonii i telewizji środków pochodzących z przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wpływów z opłat abonamentowych na cele wyłącznie związane z realizacją misji publicznej oraz nadzór ten powierzyć Radzie Nadzorczej, Radzie Programowej, Radzie Pracowniczej lub Związkom Zawodowym działającym
  w danej jednostce publicznej radiofonii i telewizji.
 5. Zobowiązać jednostki publicznej radiofonii i telewizji w osobach faktycznie kierujących sprawami spółki do przekazywania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, (1) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przed miesiącem, którego dotyczyć ma wypłata środków pochodzących z wpływów z opłat abonamentowych do złożenia oświadczenia ze wskazaniem konkretnych celów na jakie środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych mają być przeznaczone w miesiącu, którego dotyczyć ma wypłata przewidziana harmonogramem, jak również (2) złożenia oświadczenia że otrzymane od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych zostały przeznaczone w miesiącu poprzedzającym oświadczenie wyłącznie na realizację misji publicznej o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji oraz zgodnie z obowiązującym daną spółkę zatwierdzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji planem programowo-finansowym na rok 2024, jak również, że otrzymane od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych nie zostały przeznaczone w miesiącu poprzedzającym oświadczenie na finansowanie likwidacji danej jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie przeznaczone na wynagrodzenie likwidatora, jego doradców, pełnomocników, czy innych osób świadczących usługi w zakresie przeprowadzanej likwidacji, a przygotowanie wzoru tych oświadczeń powierzyć Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 6. Zastrzec w przypadku niezłożenia oświadczeń wskazanych w pkt. 5 powyżej, złożenia oświadczeń niezawierającego wszystkich elementów wskazanych w pkt. 5 powyżej, złożenia oświadczeń z podaniem nieprawdziwych informacji, lub złożenia oświadczenia zawierającego przesłanki negatywne wskazane w pkt. 5 in fine powyżej, niewykazanie przez spółkę będącą jednostką publicznej radiofonii i telewizji spełnienia wymogów przewidzianych art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 1 i art. 8 ust. 1-3 ustawy o opłatach abonamentowych, czego konsekwencją jest brak podstaw do wypłaty spółce przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji środków pochodzących z wpływów z opłat abonamentowych.
 7. Wypłatę środków z wpływów z opłat abonamentowych w terminach przewidzianych harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, dla każdej ze spółek będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji, kierować do depozytu sądowego celem podjęcia ich w imieniu spółki przez uprawnione do reprezentowania spółki osoby.

 

 • §3.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia przez sąd rozwiązania spółki będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji, rozpoczęcia procesu jej likwidacji oraz związanego z tym sposobu reprezentacji spółki (pewność co do umocowania osoby reprezentującej spółkę):

 1. Ustalić wypłatę środków z wpływów z opłat abonamentowych w 2024 roku w proporcji przyjętej uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 194/2023 z dnia 13 września 2023 roku na podstawie harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 3-6 poniżej.
 2. Stwierdzić niemożność pogodzenia w całości ustawowych zadań spółki będącej jednostką publicznej radiofonii i telewizji wynikających z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (realizacja misji publicznej) z ustawowymi zadaniami likwidatorów spółki w likwidacji wynikającymi z art. 468 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zadania likwidacyjne).
 3. Zobowiązać jednostki publicznej radiofonii i telewizji do wykorzystywania przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji środków z opłat abonamentowych wyłącznie na realizację misji publicznej, w wysokości nieprzekraczającej wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji oraz zgodnie z obowiązującym daną spółkę zatwierdzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji planem programowo-finansowym na rok 2024, w szczególności zaś wg stanu zatrudnienia liczbowo-osobowego (bez względu na formę prawną) na dzień 19 grudnia 2023 roku, jak również niewykorzystywania otrzymanych od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środków na jakiekolwiek cele związane z procesem likwidacyjnym jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
 4. Ustanowić nadzór nad realizacją wydatkowania przez osoby faktycznie zarządzające jednostkami publicznej radiofonii i telewizji środków pochodzących z przekazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wpływów z opłat abonamentowych na cele wyłącznie związane z realizacją misji publicznej oraz nadzór ten powierzyć Radzie Nadzorczej, Radzie Programowej, Radzie Pracowniczej lub Związkom Zawodowym działającym
  w danej jednostce publicznej radiofonii i telewizji.
 5. Zobowiązać jednostki publicznej radiofonii i telewizji w osobach faktycznie kierujących sprawami spółki do przekazywania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, (1) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca przed miesiącem, którego dotyczyć ma wypłata środków pochodzących z wpływów z opłat abonamentowych do złożenia oświadczenia ze wskazaniem konkretnych celów na jakie środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych mają być przeznaczone w miesiącu którego dotyczyć ma wypłata przewidziana harmonogramem, jak również (2) złożenia oświadczenia że otrzymane od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych zostały przeznaczone w miesiącu poprzedzającym oświadczenie wyłącznie na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w wysokości nieprzekraczającej w miesiącu, którego dotyczy oświadczenie wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji oraz zgodnie z obowiązującym daną spółkę zatwierdzonym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji planem programowo-finansowym na rok 2024, jak również, że otrzymane od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji środki pochodzące z wpływów z opłat abonamentowych nie zostały przeznaczone w miesiącu poprzedzającym oświadczenie na finansowanie likwidacji danej jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w tym w szczególności ale nie wyłącznie przeznaczone na wynagrodzenie likwidatora, jego doradców, pełnomocników, czy innych osób świadczących usługi w zakresie przeprowadzanej likwidacji, a przygotowanie wzoru tych oświadczeń powierzyć Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 6. Zastrzec w przypadku niezłożenia oświadczeń wskazanych w pkt. 5 powyżej, złożenia oświadczeń niezawierających wszystkich elementów wskazanych w pkt. 5 powyżej, złożenia oświadczeń z podaniem nieprawdziwych informacji, lub złożenia oświadczenia zawierającego przesłanki negatywne wskazane w pkt. 5 in fine powyżej, niewykazanie przez spółkę będącą jednostką publicznej radiofonii i telewizji spełnienia wymogów przewidzianych art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 1 i art. 8 ust. 1-3 ustawy o opłatach abonamentowych, czego konsekwencją jest brak podstaw do wypłaty spółce przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji środków pochodzących z wpływów z opłat abonamentowych.
 • §4.

Określić mechanizm wypłaty środków z wpływów abonamentowych w roku 2024 jednostkom publicznej radiofonii i telewizji postawionym w stan likwidacji o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 8/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sposób wskazany w §§ 2 i 3 niniejszej Uchwały.

 • §5.

Wezwać osoby faktycznie kierujące sprawami Telewizji Polskiej S.A. oraz ich pomocników do zaprzestania naruszania Karty Powinności Telewizji Polskiej S.A. oraz do niezwłocznego przywrócenia nadawania kanału TVP World, jak również przywrócenia treści archiwum portalu TVP Info oraz Tygodnika TVP, zgodnie z przyjętą i zaakceptowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji Kartą Powinności.

 • §6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.