Zarząd Główny SDP apeluje do Agnieszki Borowskiej o rezygnację z członkostwa w ZG

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przegłosował w czwartek, 4 listopada uchwałę, w której zwrócił się do Agnieszki Borowskiej  o dobrowolną  rezygnację lub zawieszenie członkostwa w Zarządzie Głównym.

 

W uchwalę czytamy:

 

W związku z powołaniem Pani Agnieszki Borowskiej do Zarządu Głównego SDP przez Zjazd Delegatów SDP oraz równoczesnym pełnieniem przez Nią funkcji rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości, Zarząd Główny zwraca się do Pani Agnieszki Borowskiej o dobrowolną  rezygnację lub zawieszenie członkostwa w Zarządzie Głównym.

 

Uzasadnienie uchwały

 

Zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, do zadań rzeczników prasowych należy w szczególności publiczne prezentowanie działań organów administracji rządowej oraz organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu (§ 1 ust. 2 Rozp. RM). Do zadań rzecznika prasowego ministra należy m. in. wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez ministra, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań ministra, oraz przedstawianie stanowiska ministra w sprawach należących do zakresu działania danego organu administracji rządowej (§ 3 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozp. RM).  Rzecznik prasowy podlega organowi administracji rządowej, który reprezentuje (§ 5 Rozp. RM).

 

Na temat statusu rzecznika prasowego ministerstwa wypowiedział się m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r. II SA/Wa 1755/15.

W uzasadnieniu do tego wyroku WSA wskazał co następuje: „(…) Rzecznik prasowy Ministerstwa (…) zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36), nie jest zwykłym pracownikiem wykonującym czynności usługowe, lecz osobą pełniącą funkcje publiczne, bowiem w myśl § 1 ust. 3 rozporządzenia, do zadań rzeczników prasowych należy również współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji rządowej w ustawie o dostępie do informacji publicznej, natomiast stosownie do brzmienia § 5 ust. 2 zd. 1 i 3 rozporządzenia, rzecznik prasowy podlega organowi administracji rządowej, który reprezentuje oraz może łączyć swoje funkcje z wykonywaniem innych zadań służbowych. Powyższe oznacza, że rzecznik prasowy Ministra jest pracownikiem administracji rządowej, a wykonywane przez niego czynności nie mają charakteru wyłącznie usługowego, skoro wiążą się również z wykonywaniem obowiązków nałożonych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Przy czym obowiązki te wykonywane są także poprzez odmowę udzielenia informacji publicznej, dla której ustawa zastrzega formę decyzji administracyjnej. Z tego względu rzecznik prasowy posiada co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej, co jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub chociaż uprawnienie do przygotowywania decyzji wywierających takie skutki, na co zwrócił już uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05.”

 

Mając na uwadze cyt. wyżej uregulowania prawne i określony w nich status rzecznika prasowego, Zarząd Główny stwierdza, że łącznie funkcji opisanych w § 1 Uchwały nie powinno mieć miejsca, ponieważ rzecznik prasowy ministerstwa podlega organowi który go powołał, wchodzi w skład administracji rządowej i realizuje powierzone mu zadania służbowe. Sytuacja zaistniała wskutek powołania Pani Agnieszki Borowskiej do Zarządu Głównego poważnie zagraża wizerunkowi Stowarzyszenia, ponieważ w konsekwencji wobec SDP wysuwane są zarzuty braku obiektywizmu i niezależności wobec administracji rządowej.

 

Opisane wyżej okoliczności faktyczne i prawne powodują, że według oceny Zarządu, członkostwa w Zarządzie Głównym SDP nie da się pogodzić z funkcją rzecznika prasowego ministerstwa.

 

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Główny postanowił przyjąć niniejszą Uchwałę.

 

 

Pełny tekst uchwały wraz z podpisami członków ZG  TUTAJ.